Biologian sekalaiset

Genetiikka ja evoluutiobiologia

26.3.2021 tentti

Tehtävä 1: Ruijanesikkopopulaatiossa Primula nutans Georgi var. jokelae kasvaa violetti- ja
vaaleanpunakukkaisia kasveja.

a. Mistä lajin tieteellinen nimi koostuu?
b. Oletetaan, että kukan väri on yhden geenin ohjaama ja että geenistä on
resessiivinen sekä dominoiva alleeli. Miten selvittäisit kumpi värimuodoista on
resessiivinen?

Tehtävä 2: Mitä satunnaisajautuminen on, mistä se johtuu ja mikä vaikutus sillä on Hardy-
Weinberg tasapainoon?

Tehtävä 3: Minkälaista sukupuolidimorfismia eläimillä esiintyy ja mitä hyötyä siitä on?

Tehtävä 4:

a) Vertaile fyleettisen lajikäsityksen eroa muihin

b) Kerro DNA:n merkityksestä lajirajojen määrittämisessä.


Biologian syventävien opintojen tentti, etologia, 3123208

08.08.2019, sähköinen tentti, Anssi Vainikka

Vastaa kaikkiin suomeksi tai englanniksi
1. Complex animal societies
2. Alternative mating strategies in males
3. Genomics and behavioral evolution (jotenkin näin)


Biologian syventävien opintojen kirjatentti, ilmaston muutos, 3123414

23.05.2019, sähköinen tentti, Eeva Kuusela

Viisi kysymystä, valitse neljä joihin vastaat suomeksi tai englanniksi
1. Vesi kasvihuonekaasuna
2. Maatalousmaa kasvihuonekaasujen aiheuttajana
3. Ruokaturva
4. Eurooppa (ruokaturvan alueelliset muutokset)
5. Peltoviljely (ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten minimointi


Syventävien opintojen kirjatentti, ekologia, 3123204

29.04.2019, sähkoinen tentti, Heikkinen Roininen

Kirja: Mammalogy / Vaughan et al.

Vastaa kaikkiin suomeksi tai englanniksi:
1. Tubulidentata
2. Coping with cold
3. Activity rythymns


Syventävien opintojen kirjatentti, biologian opetusmenetelmät, 2 op, 3123227

Kirja: Major, Claire Howell / Teaching Online

15.04.2019, Vesa Paajanen

Kysymykset:
1. Miten verkkokurssin suunnittelu ja rakenne eroavat tavanomaisen kurssin suunnittelusta?
2. Opettajan persoonan mahdollisuudet ja haasteet verkko-opetuksessa.
3. Kirjassa annettiin useita esimerkkejä verkkokursseista. Miten hyödyntäisit näitä esimerkkejä biologian opettajana verkkokurssilla?


Trooppisen Afrikan ekologia, 3123158

08.04.2019, Raine Kortet

Vastaa kaikkiin suomeksi tai englanniksi
1. Kavio- ja sorkkaeläinten sopeumat savannihabitaatteihin
2. Vertaile Serengetin ja Krugerin kansallispuistoja

25.10.2021, Raine Kortet

 1. Mitkä tekijät vaikuttavat puuston peittävyyteen Afrikan savanneilla?
 2. Lantakuoriaisen ja termiitin rooli savanniekosysteemissä.

Syventävien opintojen kirjatentti, eläinten käyttäytyminen ja hyvinvointi, 3123311

15.12.2018, sähköinen tentti, Eeva Kuusela

Kirja: Domestic animal behaviour and welfare / Donald M. Broom and Andrew F. Fraser

Vastaa viiteen kysymykseen kuudesta:
1. Eläinten hyvinvoinnin määrittäminen
2. Syömiskäyttäytyminen
3. Leikki- ja pentukäyttäytyminen
4. Seksuaalikäyttäytyminen
5. Kotieläinten hyvinvointi kuljetuksessa/lemmikkeinä (suunnilleen näin)
6. Kanojen hyvinvointi


FM exam Biologia opetusmenetelmänä / Biology & pedagogy

Kirja: The differentiated flipped classroom : a practical guide to digital learning

28.11.2018

1. Miten flipped learning eroaa verkko- ja kontaktiopetuksesta?
2. Miten opiskelijat saadaan sitoutumaan flipped classroom-opiskeluun?
3. Miten flipped classroomissa opetusta voidaan eriyttää? (Jotenkin näin…)


Biologian filosofia ja historia, 3op, 3123101

18.3.2014 sähköinen tentti

Neljä kysymystä, kolmeen vastataan.
1. Tieteellisen tiedon käsite/periaatteet ja sen ulottuvuudet (tjt)
2. Renessanssi ja luonnontieteen/luonnontiedon synty (tjt)
3. Epigeneesi versus preformaatio
4. Onko biologia oma tieteenala vai fysiikkaa?


2.10.2013

Neljä kysymystä, joihin kolmeen vastataan.
1. Islamin vaikutus keskiajan Euroopan tieteeseen.
2. Darwinin evoluutioteoria ja perinnöllisyyskäsitykset.
3. Kokeellisen fysiologian alkuajat.
4. Alkusynty.


5.10.2011 Matti Vornanen

 1. Käsitykset tieteellisten keinojen kasvusta ja kehityksestä.
 2. Antiikin luonnonfilosofia
 3. Selitä
  a) Skolastisuus
  b) Ragnar Granit
  c) Neodarwinismi

25.10.2011, Matti Vornanen

VASTAA KOHTAAN 1 TAI 2
1. Tieteen menetelmät ja niiden kehitys (suuuurin piirtein näin..)
2. Biologia 1800-luvulla

3. SELITÄ LYHYESTI
A ) Paradigma
B ) Pietari Kalm
C ) Reduktionismi

Eli esseevastauksista (1 ja 2) valittiin toinen ja kohtaan 3 vastasivat kaikki


3.11.2009

Vastaa 1 tai 2. Niiden lisäksi vastaa 3.

1. Käsitykset elämän synnystä ja alkuperästä
2. Tieteellisen tiedon hankinta (tieteellinen menetelmä) ja tiedon luotettavuus

3. Selitä lyhyesti mitä kuka on/oli:
A. Paradigma
B. Skolastiikka
C. A. I. Virtanen
D. William Harvey
E. Neodarwinismi


Tentti 16.10.2008 (Muistaakseni meni näin…)

Vastaa toiseen kahdesta ensimmäisestä kysymyksestä. Kolmas tehtävä on kaikille pakollinen.

1. Evoluutioteoria ja sen kehitys eri aikoina
2. Tieteellisen tiedon kasvu ja luonne
3. Selitä
a) Skolastiikka
b) Andreas Vesalius
c) Epigeneesiteoria
d) Nelinesteoppi
e) Iatrofysiikka


Biologian filosofia ja historia (140409) (1 ov)/ luentotentti


15.11. 2005
Kysymykset 1 ja 2 ovat vaihtoehtoisia, kysymys 3 on pakollinen.
Kaikki kysymykset ovat arvostelussa samanarvoisia.

1. Käsityksen elämän synnystä ja alkuperästä
tai
2. Antiikin luonnontiede
3. Selitä lyhyesti mitä tai kuka on/oli:
A. Paradigma
B. Avicenna
C. ”Normaalitiede”
D. Ragnar Granit
E. Neodarwinismi


Biologian filosofia ja historia (140409) (3 op/ 1 ov)/ tentti


20.10. 2005
Kysymykset 1 ja 2 ovat vaihtoehtoisia, kysymys 3 on pakollinen.
Kaikki kysymykset ovat arvostelussa samanarvoisia.

1. Mikroskopian kehitys ja sen vaikutukset biologiassa
tai vaihtoehtoisesti
2. Biologian kehitys osana moderneja luonnontieteitä
3. Selitä mitä tai kuka on/oli:
A. Glaudios Galenos
B. Induktiivinen menetelmä
C. Alkusynty
D. Neodarwinismi
E. Atavismi


Biologian filosofia ja historia (140409) (1 ov)/

Tentti 14.10.2005
Kysymykset 1 ja 2 ovat vaihtoehtoisia, kysymys 3 on pakollinen.
Kaikki kysymykset ovat arvostelussa samanarvoisia.
1. Evoluutiokäsityksen ja evoluutioteorian historia
tai
2. Käsitykset tieteellisen tiedon kasvusta
ja
3. Selitä lyhyesti mitä tai kuka on/oli:
A. Nelinesteoppi
B. Skolastiikka
C. Andreas Vesalius
D. Epigeneesiteoria
E. Scala naturae


2.11.2000

Vastaa kolmeen kysymykseen:

1. Hypoteettis-deduktiivinen menetelmä ja hyvän hypoteesin ominaisuudet
2. Positivismi, yhteiskunta ja luonnontieteet
3. Verenkierron ”keksiminen”
4. Eläinten luokittelun kehittyminen


Genetiikan ja evolutiikan perusteet, 5op, 3122111

30.3.2011 Jukka Vuorinen

Vastaa kaikkiin:

 1. Geenien kytkentä: miten kytkentä vaikuttaa geenien periytymiseen ja miten kytkentäkartat laaditaan?
 2. Selitä miten transkriptio tapahtuu. Sisällytä termit: mRNA, RNA polymeraasi, promoottori, terminaattori, transkriptioyksikkö, initiaatio (aloitus), elongaatio (jatkuminen), terminaatio (lopetus), intronit.
 3. Luonnonvalinta adaptiivisen evoluution perusmekanismina.
 4. (mitä nyt muistan..)
  • Transposoni
  • Huojunta (wobble)
  • Aneuploidia
  • Geneettinen satunnaisajautuminen
  • Autosomi
  • Semikonservatiivinen replikaatio (?)
  • Translokaatio

17.3.2011 Jukka Vuorinen

 1. Geneettinen muuntelu suvullisessa lisääntymisessä.
 2. DNA-replikaatio
 3. Miten allopatrinen ja sympatrinen lajiutuminen eroavat toisistaan? Anna esimerkkejä.

Termit (10 kpl), selitä lyhyesti (laitan mitä muistan)
a. monofyleettinen ryhmä
b. inversio
c. kiasma
d. evolutiivinen kelpoisuus (fitnes)
e. biologinen lajikäsite
f. allopolyploidia
g. multippelit alleelit
h. geneettinen ajautuminen
i. telomeerit…


Biologian aineopintojen loppukuulustelu: Eliömaantiede

C. Barry Cox & Peter D. Moore: Biogeography an ecological and evolutionary approach

7.12.2010

 1. Adaptiivinen radiaatio (sopeutumislevittäytyminen-/lajiutuminen) saarilla: kuvaile ilmiö ja anna esimerkkejä.
 2. Putkilokasvien esiintymisen äärirajat maapallolla (lämpötila, vesi, valo ja ravinteet rajoittavina tekijöinä).
 3. Kaakkois-Aasian ja Australian eliömaantieteellinen raja. Kuvaile lajistollisia eroja ja yhtäläisyyksiä, joita eri eliöryhmissä ilmenee tämän Wallacea-nimellä tunnetun merkittävän vaihettumisvyöhykkssen eri puolilla, ja mitä tiedetään geologisista tapahtumista näiden taustalla.

17.08.2010

 1. Kasvistolliset suuralueet (Floral kingdoms).
  • Pyydettiin myös kertomaan Kapin niemimaan kasviston erityispiirteistä/poikkeavuuksista tjsp.
 2. Mitkä nykyiset mantereet kuuluivat Gondwanan suurmantereeseen liitukaudella? Kuvaile lajistoa.
 3. Esimerkkejä lajien levittäytymisistä, joihin viimeinen jääkausi on vaikuttanut.

Eliömaantiede, 2op

29.4.2014 Heikki Simola

Tentin kysymykset:

Tentissä täytyi vastata kolmeen kysykseen.

1. Esimerkkejä adaptiivisesta radiaatiosta ja konvergenssistä. Selitä myös molemmat termit lyhyesti
2. Trooppisen sademetsän ravinne- ja tuotantoekologian pääpiirteet
3. Tundran eläimistön erityispiirteet
4. Suoyhdistelmä tyypit. Kuvaa lyhyesti rakenne ja alueellisuus.

Kerro jommasta kummasta kasvista eliömaantieteelle oleelliset tiedot lyhyesti (rakenne, levinneisyys ja mahdollinen hyötykäyttö):
A. Aaloe
B. Kasuaaripuu


3.4.09 Eka tentti

 1. Adaptiivinen radiaatio ja konvergenssi. Kerro myös esimerkkieläimiä eri ryhmistä.
 2. Trooppisen sademetsän ekologia ja ravinnetalouden peruspiirteet.
 3. Pohjoisen havumetsävyöhykkeen metsänrajan muodostumiseen vaikuttavat tekijät. Kerro myös lajeja, jotka muodostavat metsänrajan eri alueilla.
 4. Kerro yhdestä seuraavista kasveista jotain. Vaihtoehtoina oli:
  • Bromeliaceae
  • Joku palmu muistaakseni
  • Nepenthes
  • Joku neljäskin oli…

Kehitysbiologia

 1. Hermoston kehitys
 2. Teratogeenit ja niiden vaikutukset
 3. Raajojen kehitys
 4. Selitä miten solujen erilaistuminen tapahtuu ja mitä ovat pluripotentit solut

Maaperäkurssi

13.12.2011 Eeva Kuusela

Vastaa kaikkiin kysymyksiin.

 1. Selitä lyhyesti mitä ovat ja miten ovat syntyneet
  • Sulfaattimaa
  • Humiini
  • Ruskomaa
 2. Suomen maaperäluokitus pähkinänkuoressa
 3. Suomen maaperä on luontaisesti hapanta..
  • Mitä haittaa happamuudesta on?
  • Miten kalkitusaine, esim. kalsiumkarbonaatti vaikuttaa maan happamuuteen

Mikrobiologia

15.2.2011

Kaija Keinonen

Kaija Keinonen

1.Mikrobit ja rikin kierto

2. a) Bakteerit ja käyminen
b) Anoksygeeninen fotosynteesi
c) Kemotaksis

Atte von Wright

3. Homeet ja hiivat ja niiden hyötykäyttö

Paula Hyvönen

4. a) Mihin gram-värjäys perustuu?
b) Kerro, miten bakteeri voi suojautua isännän puolustusmekanismeilta.
c) Influenssavirusten jaottelussa käytetään viruksen pintarakenteita (H ja N) hyväksi. Mitä ne ovat, miksi ne on valittu ja mikä niiden merkitys on taudin kehittymisessä?


20.1.2011

Kaija Keinonen

1. Mikrobit ja hiilen kierto

2. a) Mikrobit ja happi
b) Raudan otto bakteereilla
c) Biolfilmit

Paula Hyvönen

3. a) Mihin gram-värjäys perustuu?
b) Kerro, miten bakteeri voi suojautua isännän puolustumekanismeilta.
c) Influenssavirusten jaottelussa käytetään virusten pintarakenteita (H ja N) hyväksi. Mitä ne ovat, miksi ne on valittu ja mikä niiden merkitys on taudin kehittymisessä?

Atte von Wright

4. Luettele muutamia elintarvikebiotekniikassa käytettyjä bakteereita ja mainitse esimerkkejä sovelluksista.


2.12.2010 Kaija Keinonen

1. Prokaryootin soluseinä
2. a) kemosynteesi (lyhyesti)
b) Kaasuvakuolin merkitys
c) biofilmit

Paula Hyvönen
3. a) Virusten taksonomian fenotyyppiset kriteerit
b) Viruksen ja bakteerin välinen kokoero keskimääräisesti ja verrattuna eläinsoluun
c) Bakteerien jaottelu

Atte von Wright
4. Maitohappobakteerit ja niiden hyötykäyttö


3.12.2008

1. Gram negatiivisen bakteerin soluseinä
2. a) Raudan otto soluun
b) Miksi hapettomissa oloissa syntyy metaania?
c) Fotolitotrofinen autotrofi
3. Mikrobipopulaation elinkaari suljetussa systeemissä
4. a) Biokonversio
b) D-arvo
c) Prioni

Kaikkiin kysymyksiin piti vastata.
Muistelin päästäni muutama päivä sitten ollutta tenttiä, eli kaikki ei ole ihan kirkkaana mielessä, mutta jotenkin noin se meni.


Sienitieteen perusteet

31.3.2010

Kaikkiin tehtäviin vastattiin

1. Selitä termit (6p)
a. askus
b. basidiospori
c. dikaryoottinen
d. haustorio
e. isidio
f. konidio
g. mykeeli
h. ritsoidi
i. septum
j. sporangiofori

2. Sinkilänmuodostus (6p)

3. Jäkälien kasvullinen rakenne (6p)

4. Hiivojen lisääntyminen (6p)


Sustainable Baltic region

Vastaa kaikkiin:

1. a) Sustainable development: your thoughts before and after the course?
1. b) Sustainable development in your home country?

2. What can we do to save materials? (Booklet 3, pp. 23-25)

3. What are the general policy instruments for sustainable car-driving? (Booklet 6 pp. 32-34)


Tentti 2.4.2009

1. a) Sustainable development: your thoughts before and after course?
b) Sustainable development in your home country?
2. Wyhat is GAP (Good Agricultural Practice) (Booklet 4 pp. 37-40)
3. Life cycle assessment (Booklet 5 pp. 33-36)


Syventävien opintojen loppukuuustelu: Kehitysbiologia

Vastaa kolmeen:

 1. Hormonihäiritsijöiden vaikutukset yksilönkehitykseen

 2. 1) Hermoston kehitys
  2) Teratogeenit ja niiden vaikutukset
  3) Raajojen kehitys
  4) Selitä miten solujen erilaistuminen tapahtuu ja mitä ovat pluripotentit solut
 3. Ympäristötekijöiden vaikutusmekanismit yksilönkehitykseen
 4. Lajiutuminen
 5. Alkion suojautumismekanismit ympäristön uhkatekijöiltä

Ympäristöhistorian johdantokurssi

11.04.2014

Kari Miettinen

Tentin kysymykset:

1. Ihmisen ja luonnon suhde sekä luonnon hyödyntäminen esimodernilla ajalla omavaraistalouteen perustuvissa yhteiskunnissa.
2. Miksi Radkau piti kolonialismia ”ympäristöhistorian vedenjakajana”?