Eläinbiologia

Biologian aineopintojen kirjatentti, Eläinfysiologia (5 op)

Oppikirja: Haug, Egil. Ihmisen fysiologia, 2009.
Vesa Paajanen ja Matti Vornanen

6.7.2022
Tentin kysymykset
Vastaa kolmeen.

 1. Elimistön spesifiset puolustusmekanismit
 2. Ruoansulatuskanavan toiminnan säätely 
 3. Autonominen hermosto: rakenne, tehtävät ja toiminta
 4. Veren koostumus, ominaisuudet ja tehtävät

Eläinfysiologia ja histologia

Kevät 2014 Matti Vornanen

Tentin kysymykset:

Lyhyitä sanaselitystehtäviä 10 kpl/tentti. Jokaiseen piti vastata.

Tentti 1

 1. Hypotalamuksen ja aivolisäkkeen etulohkon rooli hormonierityksen säätelyssä?
 2. Väkevän virtsan tuottaminen nisäkkään munuaisissa?
 3. Hiilihydraattien hajotus ruoansulatuskanavassa?
 4. Sydänsähkökäyrä (EKG)?
 5. Luustolihaksen ärsytys-supistuskytkentä?
 6. Krooninen stressi?
 7. Signaalien yhdistyminen hermostossa?
 8. Kudoksen perusaine?
 9. MHC-proteiinit?
 10. Mitä tarkoitetaan perusaineenvaihdunnan nopeudella (basal metabolic rate, BMR)?

Tentti 2

 1. Mitä tarkoitetaan avoimella ja suljetulla verenkierrolla?
 2. Eksokriinisten rauhasten eritystavat?
 3. Alveolin rakenne sen toiminnan kannalta tarkasteltuna?
 4. Vasta-aineiden tehtävät?
 5. Homeostaasi.
 6. Rasvojen hajotus ja imeytyminen ruuansulatuskanavassa?
 7. Ektotermiset eläimet?
 8. Typeneritys?
 9. Veren glukoosipitoisuuden säätely?
 10. Autonominen hermosto?

Vornanen 10.12.2010

 1. Mitä on kudosneste
 2. Vakioaineenvaihdunnannopeus
 3. Ruokahalun hormonaalinen säätely
 4. MHC proteiinit
 5. Pitkäkestoinen vahvistuminen eli LTP
 6. Mitä on verenpaine ja mistä se johtuu
 7. Hiilidioksidin kuljetus elimistössä
 8. Missä muodossa typpi eritetään
 9. Mitä tarkoitetaan aistimuksella
 10. Refraktaariaika

Eläinfysiologian luennot (2op)’, ’Kaksi kysymystä

 1. Virtsan muodostuminen munuaisissa
 2. Selitä lyhyesti seuraavat termit
  1. akklimatisaatio
  2. MHC proteiinit
  3. verenpaine
  4. positiivinen palaute
  5. aliravitsemus

9.12.2008

Vastaa kaikkiin kysymyksiin annettuun tilaan.

 1. Kudoksen perusaine
 2. Refraktaariaika
 3. Tasapainoaisti
 4. Välttämättömät ravintoaineet
 5. Komplementti
 6. RAAS
 7. Bohrin efekti
 8. EKG
 9. Sympaattinen hermosto
 10. Nimeä kuvaan (ihmisen ruuansulatus)

3122102 Eläinmorfologian ja systematiikan luennot, 2op

Syksy 2013

 1. Vastaa seuraaviin:
  • a) Mitä on protostomia ja mikä eläinpääjaksoja protostomiaan kuuluu? (5 p.)
  • b) Mitä tarkoitetaan amniootilla? Kuvaile amniotic egg ja arvioi sen merkitystä maallaelävien selkärankaisten evoluutiossa (5 p.)
 2. Eläinpääjaksojen organisoituminen ruuansulatuselimistöjen ja ruumiinontelon rakenteen perusteella. (10 p.)

Kaikkiin piti vastata.

13.10.2011, Juha Asikainen

 1. Eläinten organisoituminen morfologian perusteella. Miten pääjaksot sijoittuvat tähän luokitteluun? (..jotain tällästä, kysymyksen muotoilu ehkä vähän hakoteillä..)
 2. Eläinpääjaksojen organisoituminen ruuansulatuselimistön ja ruumiinontelon rakenteen perusteella
 3. Mitä tarkoitetaan amniootilla? Kuvaile amniotic egg ja arvioi sen merkitystä maalla elävien selkärankaisten evoluutiossa

VASTAA KAHTEEN

25.10.2004

Vastaa kolmeen:

 1. Vastaa seuraaviin:
  • a) määrittele eläin rakenteellisesti ja ravinnon saannin kannalta? 4p
  • b) protostomia – deuterostomia – erot alkion kehityksessä? 4p
 2. Eläinpääjaksojen organisoituminen ruuansulatuselimistön ja ruumiinontelon rakenteen perusteella? 8p
 3. Selkäjänteellisten pääryhmät ja niiden morfologiset tukirangan ja ihon ominaisuudet? 8p
 4. Kuvaile amniotic egg ja arvioi sen merkitystä maalla elävien selkärankaisten evoluutiossa? 8p

30.10.2001

 1. Määrittele alkusuiset (Protostomia)
 2. Pääjakso laakamadot (Platyhelminthes) – rakenteelliset ominaisuudet ja mitä luokkia siihen kuuluu?
 3. Eläinpääjaksojen organisoituminen hengityselimistön ja verenkierron rakenteen perusteella?
 4. Ihmislajin morfologiset erityispiirteet?

Biologian aineopintojen loppukuulustelu: Eläinfysiologia, 5op

Oppimateriaali: Haug, Egil: Ihmisen fysiologia (2009)

14.5.2014 Matti Vornanen

Vastaa kolmeen.
1. Nestemäärän ja osmolaliteetin säätely
2. Keuhkokaasujen vaihtuminen ja kuljetus kehossa
3. Korvan aistit
4. Naisten sukupuolielinten fysiologia

Oppimateriaali: Haug, Egil: Ihmisen fysiologia (2009)

12.5.2014 Matti Vornanen

Tentin kysymykset:

Vastaa kolmeen.
1. Nestemäärän ja osmolaliteetin säätely
2. Keuhkokaasujen vaihtuminen ja kuljetus kehossa
3. Haju- ja makuaistit
4. Lisääntymisen hormonaalinen säätely

Biologian aineopintojen loppukuulustelu: Populaatiogenetiikka ja evolutiikka

Osa: Evolutiikka

Oppikirja: Stearns, Stephen: Evolution an introduction (2005)

23.5.2014 sähköinen tentti, Jaakko Pohjoismäki

Tentin kysymykset:

Vastaa kolmeen.

 1. Molekyylisystematiikka ja sen käyttö evoluution tutkimuksessa
 2. Biologinen laji ja sen ongelmat
 3. Mitä ovat kvantitatiiviset ominaisuudet (quantitative traits) ja millaista muuntelua niissä esiintyy? Anna esimerkkejä.
 4. HOX-geenit ja ruuminrakenteen evoluutio

Eläinfysiologian syventävä kirjatentti, 4op, Louw

Physiological animal ecology, Louw et al.

Vastaa kolmeen:

 1. Eläinten lämmönsäätely?
 2. Ympäristön vaikutus lisääntymiseen?
 3. Eläimen koon vaikutus aineenvaihduntaan?
 4. Eläinten vesitasapainon säätely?

Physiological animal ecology, Louw et al.

Vastaa kahteen:

 1. Nisäkkäiden ja lintujen lämmönsäätely.
 2. Ympäristön vaikutukset lisääntymistoimintoihin.
 3. Selkärangattomien vesitasapainon säätely.
 4. Nisäkkäiden ja lintujen energian tuotto ja kulutus.

Eläinfysiologian syventävä kirjatentti, 8op, Eckert’s

Eckert´s Animal Physiology, syventävä kirjatentti

Vastaa 4 kysymykseen:

 1. Käyttäytymisen neurobiologinen perusta
 2. Signaalinvälitys neuroneissa
 3. Vesi- ja suolatasapainon säätely (osmoregulaatio)
 4. Endotermien termoregulaatio
 5. Hapen ja hiilidioksidin kuljetus

Eckert´s Animal Physiology, syventävä kirjatentti

Vastaa 4 tehtävään seuraavista vaihtoehdoista:

 1. Endotermisten eläinten lämmönsäätely
 2. Eläinten käyttäytymisen neurofysiologinen perusta
 3. Kalojen ja matelijoiden verenkiertojärjestelmät
 4. Informaation siirto yksittäisessä neuronissa
 5. Hormonien solutason vaikutusmekanismit
 6. Lihassupistus ja sen säätely

Eläinten ympäristöön sopeutuminen

7.3.2011

Answer shortly to all 8 questions.

 1. Antifreeze proteins
 2. Trehalose
 3. Circannual rythm
 4. Acclimation and acclimatization
 5. Allen’s rule
 6. What is dormancy?
 7. What does induce hibernation in mammals?
 8. Heat shock response and upper thermal tolerance

12.2.2009

Vastaa kaikkiin kysymyksiin annettuun tilaan.

 1. Miten sammakko säätelee jäätymistään?
 2. Miten kala estää jäätymisen?
 3. Melatoniinin erityksen säätely
 4. Miten kylmässä aktiiviset ja kylmässä ei-aktiiviset eläimet sopeutuvat kylmään?
 5. Bergmann’s rule
 6. Diving response
 7. Metabolic depression
 8. Thermogenesis

16.2.2007

Vastaa yhteen kysymykseen molemmille tentaattoreille:

Vornanen:

 1. Anoxia and hypoxia tolerance in vertebrates
 2. Zoogeographical rules

Paajanen:

 1. Freeze avoidance in fish
 2. Melatonin

Kotieläinten hyvinvoinnin perusteet

13.12.2010 Eeva Kuusela & Juha Asikainen

 1. Selosta lyhyesti, mitä seuraavat hyvinvointikriteerit tarkoittavat (10 p)
 2. Viisi vapautta (Farm Animal Welfare Council)
 3. Welfare Quality(R)
 4. Kotieläinten käyttäytyminen hyvinvoinni mittarina? (10 p)
 5. Miten porsivien emakoiden ja pikkuporsaiden hyvinvointia voitaisiin parantaa? – perustele (10 p)
 6. Kanojen hyvinvointiongelmat nykyisissä tuotantomuodoissa? (10 p)

VASTAA KOLMEEN KYSYMYKSEEN!

Riistanhoidon ja -tarhauksen perusteet

11.5.09

Vastaa 4 kysymykseen:

 1. Millainen on hyvä riistaeläin?
 2. Peltopyyn tarhauksen vuotuinen rytmi
 3. Lintujen tarhauksen ongelmia
 4. Kuusipeura tarhattavana – soveltuminen, rakenteet ja lisäämismenetelmät
 5. Hirven ravinto ja lisääntyminen

9.6.09

Vastaa 3 kysymykseen:

 1. Määrittele riistaeläin ja kerro millaisia riistaeläimiä ovat hirvi ja metso.
 2. Riekko tarhattavana – lisääntyminen, muninta yms. nippelitieto.
 3. Peltopyyn tarhauksen vuotuinen rytmi ja tarhauksen ongelmia.
 4. Metsäpeura tarhattavana – soveltuminen, ympäristö, rakenteet ja lisääntyminen.

Kirjatentti: Soveltavan biologian perusopinnot: Kotieläin- ja turkistuotanto

Kurssikirja: Hammond’s farm animals

15.2.2011

 1. Keinollinen lisääminen nautakarjalla ja lampailla – manipulaatiot ja keinosiemennysmenetelmät.
 2. Määrällisten ominaisuuksien jalostaminen tuotantoeläimillä – menetelmiä sekä mahdollisia valintatavotteita (2 lajilla).
 3. Elopainon kasvu, lihasten ja sukukypsyyden kehitys sialla.

11.10.2011

Vastaa kahteen:

 1. Keinollinen lisääminen nautakarjalla ja sioilla – manipulaatiot ja keinosiemennysmenetelmät? (10p)
 2. Määrällisten ominaisuuksien jalostaminen tuotantoeläimillä – menetelmiä sekä mahdollisia valintatavoitteita (esimerkkejä kahdella eri lajilla)? (10p)
 3. Elopainon kasvu, lihasten ja sukukypsyyden kehitys kanoilla (muninta- ja broilerilinjat)? (10p)