Sivuaineet

Täältä löydät muiden laitoksien tarjoamien sivuaineiden tenttejä.


Terveystieto ja terveyden edistäminen/Lastenpsykiatria:
AY7020901 Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen

30.10.2019

Tentissä aikaa 2h, kaikkiin kysymyksiin vastattava. Vastauksen maksimipituus 20 riviä.

1. Lapsen säätelytaitojen (tunteet, kehittyminen) kehitys.
2. Miten lapsen temperamenttipiirteet tulisi ottaa huomioon kasvatuksessa?
3. Liikunnan ja unen merkitys lapsen normaalille kehitykselle.
4. Nuoruusiän kehitystehtävät
5. Esitä viisi lapsen kehityksen riskitekijää. Perustele lyhyesti, miksi tämä asia vaarantaa lapsen kehitystä.


Maantiede

Ympäristöpolitiikan perusteet

1.11.2017, tentaattorit Rauno Sairinen & Lasse Peltonen

Vastaa molempiin.

 1. Kuvaile ja arvioi ympäristöpolitiikan ohjauskeinojen monipuolistumista niiden yksityiskohtaisen jäsentelyn avulla
 2. Miten ympäristöongelmat muotoutuvat yhteiskunnallisiksi ongelmiksi?

Ympäristöriskien arviointi ja hallinta

10.11.2009

Vastaa kaikkiin

 1. Mitä ekologisessa riskinarvioinnissa tarkoitetaan käsitteellisellä mallilla ja millainen se on rakenteeltaan? Käytä konkreettista esimerkkiä.
 2. Biologiset kartoitukset ts. maastossa mitatut eliöyhteisöjen ominaispiirteet ovat tärkeä osa ympäristövaikutusten ja riskien arviointia. Mitä biologisissa arvioinnissa
 3. a) tarkoitetaan vertailuoloilla
 4. b) millä menetelmillä vertailuoloja voidaan määritellä?
 5. Kochin edellytykset. Mitä ovat ja kuinka niitä sovelletaan riskinarvioinnissa?

Kansainvälinen ympäristöpolitiikka

Vastaa kahteen:

 1. Kansainvälisen ympäristöpolitiikan organisoituminen. Määrittele tahot.
 2. Selitä lyhyesti Kioto ja Ilmastosopimus ja vertaile niitä.
 3. Pohdi ilmastosopimusten prosessia ja dynamiikkaa.

Maapallon monimuotoisuus ja globalisaatio

23.9.2011

Ari Lehtinen

Sukupuoleen perustuva haavoittuvuus ympäristöonnettomuuksissa.

Vastaa Maureen Fordhamin artikkelin pohjalta.


21.10.2011

Pelling, Ari Lehtisen tentti

Mitä on polittinen ekologia. Vastaa koko kirjan pohjalta.


Pedagogiikka

TVTOT, 3op

11.2.2009 Verkkotentti, Kurssikirja: How people learn?

 1. Mitä viime aikaiset tutkimukset kertovat tvt:n koulukäytöstä Suomessa?
 2. Esittele vähintään kaksi tvt:n opetuskäytön luokittelua ja pohdi niiden eroja ja yhtäläisyyksiä sekä syitä niihin.

Kasvatus ja sen tutkimus

4.11.2010

Vastaa kolmeen kirjakysymykseen ja yhteen luentokysymykseen. ”Kirjakysymyksissä” voit hyödyntää luentoja ja päinvastoin.

Kansanen & Uusikylä

 1. Toimintatutkimus
 2. SRI-menetelmä

Rinne ym.

 1. Kasvatustieteen kehityksen suuntaviivat
 2. Valitse 2 kirjan esittelemää pedagogiikan merkkihenkilöä, esitä heidän keskeiset näkemyksensä ja pohdi niiden merkitystä tänä päivänä.

Esko & Suoranta

 1. Laadullisen analyysin menetelmät
 2. Eläytymismenetelmä

Luennot:

 1. Indoktrinaatio kasvatuksessa ja opetuksessa
 2. Tutkimuksen luotettavuuden arviointi

6.11.2008

Kansanen & Uusikylä:

 1. Toimintatutkimus
 2. SRI-menetelmä

Rinne ym:

 1. Kasvatustieteen kehityksen suuntaviivat
 2. valitse kaksi kirjan esittelemää pedagogiikan merkkihenkilöä, esitä heidän keskeiset näkemyksensä ja pohdi niiden merkitystä tänä päivänä

Esko & Suoranta:

 1. Laadullisen analyysin menetelmät
 2. Eläytymismenetelmä

Luennot:

 1. Pedagogiikan keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet
 2. Indoktrinaatio kasvatuksessa ja opetuksessa
 3. Kasvatuksen tutkimuksen paradigmat

3.12.2007

Vastaa kolmeen kirjakysymykseen ja kahteen luentokysymykseen:

Kirja: Kansanen & Uusikylä

 1. Stimulated recall-menetelmä
 2. Kasvatustieteellisissä tutkimuksissa käytettävien menetelmien systematiikka

Kirja: Rinne ym.

 1. Kasvatustieteiden olemus ja tehtävät
 2. Kasvatustieteen rakenteellinen kehityshistoria

Kirja: Esko & Suoranta

 1. Eläytymismenetelmä
 2. Triangulaatio

Luennot:

 1. Kasvatus ja opetus käsitteinä ja inhimillisenä toimintana
 2. Indoktrinaatio kasvatuksessa ja opetuksessa
 3. Kokeellinen tutkimus kasvatuksessa
 4. Vaikuttamistutkimus

Kemia

Orgaaninen kemia