Säännöt

Mikrovillus ry:n säännöt

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Mikrovillus ry, ja sen kotipaikka on Joensuu.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdityksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen biologian opiskelijoiden välillä, edistää ja valvoa heidän yleisiä ja yhteisiä opiskeluun liittyviä oikeuksia ja etuja sekä tukea heidän opintojaan ja harrastuksiaan.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää tiedotus-, keskustelu- ja juhlatilaisuuksia sekä opintoretkiä
 • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • on yhteistoiminnasa muiden alan järjestöjen ja Itä-Suomen yliopiston kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekää toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka opiskele Itä-Suomen yliopistossa Joensuun kampuksella pääaineenaan biologiaa. Äänioikeutettuja jäsenistä ovat Itä-Suomen yliopistossa kirjoilla olevat biologian perusopiskelijat. Yhdistyksen jäsenyys on elinikäinen, ellei jäsen eroa tai häntä eroteta. Jäsenen tulee ilmoittaa hallitukselle täydellinen nimensä ja kotipaikkakuntansa sekä niissä tapahtuvat muutokset.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta hallituksen kokouksesta merkittäväksi pöytäkirjaan. Yhdistyksen sääntöjä vastaan toimiva tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti yhdistystä vahingoittanut jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää kevätkokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja sen lisäksi 8-12 jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on syyskokousten välinen aika. Hallitukseen valitaan varapuheenjohtaja, 1. rahastonhoitaja, 2. rahastonhoitaja ja sihteeri sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokouskutsu on esitettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen biologian laitoksen ilmoitustaululla, sähköpostitse tai yhdistyksen nettisivuilla.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai toinen rahastonhoitajista sekä puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Jos hallituksessa on pariton määrä jäseniä, läsnäolovelvollisten määrä kokouksessa pyöristetään ylöspäin.

Hallituksen kokouksessa jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen muilla jäsenillä on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Varajäsenillä on äänioikeus vain silloin, kun hallituksesta ei ole tarpeeksi jäseniä paikalla päätösvaltaisuuden takaamiseksi. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, 1. tai 2. rahastonhoitaja. Näistä kahden allekirjoitusta edellytetään.

8. Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on 1.9.-31.8. Tilipäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukausi ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys- joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluttua siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni. Muilla jäsenillä on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Jos vaaleissa tulee tasatilanne ja ehdolla on useampi kuin kaksi ehdokasta, suoritetaan ensin toinen kierros eniten ääniä saaneiden ehdokkaiden välillä. Jos edelleen tuloksena on tasatilanne, arpa ratkaisee.

10. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla siitä Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen biologian laitoksen ilmoitustaululla, sähköpostitse tai yhdistyksen nettisivuilla.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta seuraavalle yliopiston lukuvuodelle
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja heille varatilintarkastajat/varatoiminnantarkastajat
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kevät- tai syyskokouksen asialistalle, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosa (3/4) äänienemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen

© Patentti- ja rekisterihallitus. Päivitetty 30.09.2016