Hydrobiologia

Kalabiologian perusteet 3125109

4.3.2020

1. Luukalojen osmoregulaatio merivedessä
2. Selitä seuraavista aiheista lyhyesti muutamalla lauseella:
– Teoreettinen hyöty kalanaaraiden parinvalinnassa
– Fenotyyppinen plastisuus kalojen yksilönkehityksessä
– Haukimadot
– Sähköaisti kaloilla
– Ympäristötekijät, jotka vaikuttavat lohikalojen kasvuun viljelyolosuhteissa


Vesien suojelu ja kestävä käyttö

21.3.2022 tentti

Tehtävä 1:

Lake Mudpond kärsii vakavista sinilevien kukinnoista kesällä ja alhaisista happipitoisuuksista
ympäri vuoden. Järvi ei kuitenkaan enää ota vastaan jätevettä ja viljelysmaat erotetaan järvestä
leveillä suojavyöhykkeillä. Tilanne ei kuitenkaan näytä parantuvan. Miksi ja mitä tehdä asialle?
Nimeä ja selitä vähintään kaksi korjausmenetelmää tilanteen parantamiseksi.

Tehtävä 2: Selitä

a) vesistressi

b) orgaaninen saastuminen

c) AMD


Ekotoksikologian perusteet 3125110

26.11.2019

Vastaa kaikkiin 3 kysymykseen (jokaisesti 5p. eli yhteensä 15p
1. Määrittele lyhyesti seuraavat termit:
a) EC50 b) BCF c) oktanoli-vesi jakaantumiskerroin
2. Miten kemikaalien ekotoksisuutta voidaan määrittää?
3. Vertaile alla olevien kemikaalien ympäristökohtaloa ja haitallisuutta vesiympäristössä annettujen tietojen perusteella, mieti lopuksi kummasta olisit enemmän huolissaan ja miksi? (Kemikaaleista annettiin seuraavat tiedot: vesiliukoisuus, höyrynpaine, log Kow, BCF, Koc, t½, EC50)


Vesien ekologisen tilan arvioinnin biologia ja lajintuntemus 3125111

1.11.2019

Tentti koostui esseestä, oikein väärin väittämistä sekä lajintuntemus osiosta.

Esseessä täytyi selittää miksi vesiä tyypitellään ja luokitellaan. (jotakuinkin noin)

Oikein väärin väittämät:
a) Potkuhaavilla voidaan standardin mukaan (30 s & 1 m) toimien ottaa kvantitatiivisia näytteitä
b) Kasviplanktonnäyte otetaan kokoomanäytteenä vedennoutimella halokliinin alapuolelta
c) EPT-lahkot ovat: surviaissääsket, koskikorennot ja vesiperhoset
d) Suomen 12 suurimmasta joesta on säännöstelemättömiä vain kolme.
e) Semivoltiinisen eliön elinkierto vie useita vuosia
f) Koskikorennot ovat aikuisina tehokkaita leviäjiä hyvän lentotaitonsa ansiosta
g) Päivänkorentojen lajirunsaus on suurta erityisesti eteläisen Suomen rehevissä järvivesissä
h) Vesiperhosen elinkiertoon kuuluu nymfi ja koskikorennon elinkiertoon larva
i) Sulkasääsket ovat erityisen runsaita kirkasvetisissä ja hyvähappisissa järvissä
j) Sähkökoekalastuksessa käytetään yleisesti pulssitettua tasavirtaa
k) Päivänkorentojen toukkakehityksessä on yli 10 vaihetta
l) Koskikorennoilla on vajaan vuorokauden kestävä esiaikuisvaihe
m) Chironomidae-heimon kaksisiipisten pääkapselit ovat tärkeitä paleolimnologiassa ja ekotoksikologiassa
n) Kalaston lajimäärä on VPD:n mukainen laatutekijä järvissä
o) Alloktonisen aineen merkitys vähenee joissa alavirtaan edetessä ja tämä heijastuu myös ravinnonkäyttöryhmien suhteellisiin osuuksiin
p) Kasviplanktoniin kuuluu miksotrofisia lajeja.
q) Sudenkorentojen toukat ovat petoja ja mäkärien toukat suodattajia
r) Raakun loisiva elinkierto edellyttää kalaisäntien (lohi tai taimen riippuen populaatiosta) läsnäoloa

Lajintuntemuksessa oli kahdeksan tunnistettavaa lajia: Asellidae, Hydropsychidae, Rhyacophilidae, Caenidae, Simuliidae, Heptageniidae, Asterionella ja Anabaena.


Baltic Sea Environment 3125205

kevät 2023 Jarkko Akkanen

1. Suolavesipulssit ja niiden merkitys Itämeren olosuhteille ja ekosysteemeille.
2. Kotoperäiset lajit Itämeressä.
3. Minimiravinne ja Itämeri.

9.4.2019

Write short essay on all three questions. Write in Finnish or English, try be as concise and compact as possible, but the length may vary among questions. All answers give max 5 points so total max is 15 points.

 1. Keystone species and their role in the Baltic Sea? Itämeren avainlajit ja niiden merkitys?
 2. Saltwater pulses and the Baltic Sea. Suolavesipulssit ja Itämeri.
 3. What means internal loading in the vase of eutrophication? How does it affect the condition of the Baltic Sea? Mitä tarkoitetaan sisäisellä kuormituksella rehevöitymisen yhteydessä? Miten se vaikuttaa Itämeren tilaan?

22.3.2019

Write a short essay on all three questions. Write in Finnish or English, try be as logical, concise and compact as possible, but the length may vary among questions. All answers given max 5 points so total max is 15 points.

 1. Compare the Blatis Proper, the Gulf of Finland and the Gulf of Bothnia with each other: characteristics, ecology, problems etc. Vertaile keskistä Itämerta, Suomenlahtea ja Pohjanlahtea: ominaisuudet, ekologia, ongelmat jne.
 2. Yearly succession in the Baltic Sea. Vuotuinen sukkessio Itämerellä.
 3. Concepts of limiting nutrient and its meaning for the protection of the Baltic Sea. Minimiravinne ja sen merkitys Itämeren suojelulle.

14.02.2013 Second exam

 1. Internal loading and the Baltic Sea? Sisäinen kuormitus ja Itämeri?
 2. Explain or answer the following shortly, vastaa seuraaviin kysymyksiin tai selitä seuraavat termit lyhyesti.
  • Limiting nutrient? Minimiravinne?
  • Why some toxic chemicals affect in the top of the food chain? Miksi tiettyjen kemikaalien vaikutukset näkyvät ravintoketjun huipulla?
  • Problems in the protection of the Baltic Sea? Itämeren suojelun ongelmat?
  • Halocline? Halokliini?
 3. Marine mammals in the Baltic Sea: now and in the future. Merinisäkkäät Itämerellä: nyt ja tulevaisuudessa.

05.02.2013 First exam

Tentissä sai pitää luennoilla jaetun A3 kokoisen kartan johon sai vapaasti tehdä muistiinpanoja. Tenttiin sai vastata suomeksi tai englanniksi.

 1. The effect of saltwater pulses in the Baltic Sea? Suolavesipulssien vaikutukset Itämeressä?
 2. Explain or answer the following shortly, vastaa seuraaviin kysymyksiin tai selitä seuraavat termit lyhyesti:
  • Limiting nutrient? Minimiravinne?
  • Why some toxic chemicals affect in the top of the food chain? Miksi tiettyjen kemikaalien vaikutukset näkyvät ravintoketjun huipulla?
  • Problems in the protection of the Baltic Sea? Itämeren suojelun ongelmat?
  • Halocline? Halokliini?
 3. General characteristics of the Baltic Sea ecosystems and main controlling factors. Itämeren ekosysteemien yleispiirteet ja pääasialliset kontrolloivat tekijät.

Biokemiallisen toksikologian kirjatentti

10.12.2013

Vastaa kolmeen:

 1. Kemikaalien jakaantumiseen ja biotransformaatioon vaikuttavat biologiset tekijät.
 2. Kemikaalien maksatoksisuuden ilmenemismuodot.
 3. Selosta parationin yliannostuksen 5 oiretta nisäkkäillä ja selitä taustamekanismit.
 4. Kerro millä viidellä tavalla kemikaali voi päästä biologisen kalvon (esim. solukalvo) läpi.

Toksikologian perusteet

7.12.2010

Kukin tehtävä 5 psitettä, maksimi tentissä 15 pistetttä, alin hyväksytty (1) 7,5 pistettä (50%).

 1. Selitä lyhyesti seuraavat lyhenteet/termit
  • LC50
  • ADI
  • BCF
  • Fickin laki
  • Akkumulaatio
 2. Vierasainemetabolian ”phase 2:n” pääpiirteet
 3. Myrkkyjen mahdolliset vaikutukset immuunijärjestelmään (mm. kirjan ”immunotoxicology” kappaleesta)

Vesistötoksikologia (3123408) 4op

Kirja: Fundamentals of aquatic toxicology effects, environmental fate, and risk assesment (1995); Rand, Gary m.

6.2.2014 sähköinen tentti

3 kysymystä, kaikkiin vastataan.

 1. Mitä tietoja tarvitset kemikaalista sen ympäristökohtalon arvioimiseen?
 2. Kerro kemikaalien yleisimmät aineenvaihduntareitit.
 3. Kemikaalien biosaatavuus vesiympäristössä. Selitä vaikuttavat tekijät.

Ekotoksikologian ja hydrobiologian aineopintojen kirjatentti: kalabiologia, 5op

8.11.2011

Bone, Marshal & Blaxter: Biology of fishes

Lehtonen: Suomalainen kalaopas

 1. Suomessa tavattavat ahventen heimoon kuuluvat lajit: tuntomerkit, levinneisyysalueet ja elintavat
 2. Kalan osmoottinen säätely eli osmoregulaatio

Vastaa molempiin.


Hydrobiologian ja limnologian perusteet

kevät 2023 tentti

 1. Joen keskijuoksun pohjaeliöyhteisö ja siihen vaikuttavat tekijät jokijatkumohypoteesin
  mukaan
 2. Selitä.
  a. potkuhaavi
  b. biologinen hapenkulutus
  c. kylmä monomiktinen järvi
  d. hypsografinen käyrä
  e. järven sisäinen seisova aaltoilu

kevät 2023 uusintatentti

 1. Selitä muutamalla lauseella.
  a. CPOM – FPOM muutos jokijatkumohypoteesin mukaan
  b. pintavesien ruskettuminen
  c. akvaattisen eliöyhteisön rakenteeseen vaikuttavat eri mittakaavan tekijät
  d. Suomen alkuperäiset rapulajit
  e. veden jäätymispisteen riippuvuus suolapitoisuudesta
 2. Selitä.
  a. profundaali
  b. limnos-noudin
  c. oligotrofinen lampi
  d. benthoksen mikrofauna
  e. alkaliteetti

30.11.2011

 1. Mitä tarkoittaa ja merkitsee mikrobikiertoon (mivcrobial loop) järven ekosysteemissä? (tai jotain sinne päin)
 2. Selitä lyhyesti nämä asiat/termit:
  • Dimiktinen järvi
  • Järven sisäinen seisova aaltoilu
  • Hypsografinen käyrä
  • Eutrofinen lampi
  • Veden sininen väri

7.12.2011

 1. Ne ympäristötekijät järvessä, jotka vaikuttavat esimerkiksi makrofyyttikasviin, voidan ymmärtää mittakaavansa mukaan. Kerro näistä tekijöistä mittakaavaryhmiinsä luokiteltuina.
 2. Selitä lyhyesti:
  • Pleuston
  • Neuston
  • Kryptinen laji
  • Syklomorfoosi
  • Hypsografinen käyrä
  • Järvessä näkyvät vaahtojuovat

Kalabiologian perusteet 1 (3125103), 2op

Luentokuulustelu 12.3.2013

 1. Määrittele lyhyesti 1-2 lauseella.
  • Kiduslamelli
  • Subterminaalinen suu (Subterminal mouth)
  • Bioenergeettinen energiabudjetti
  • Otoliitti
  • Nahkiainen (Lampetra fluviatilis)
 2. Kuvaile/selitä (max. ½ sivua)
  • Elimistön vesi- ja suolatasapainon säätely (osmoregulaatio) merikaloilla ja makean veden kaloilla
  • Yksilönkehityksen aikaiset muutokset kalojen ravinnonhankinnassa
  • Kalojen takautuva kasvunmääritys
 3. Kalojen parvikäyttäytyminen (shoaling) ja parvityypit

Luentokuulustelu 15.3.2021

 1.  Kalojen lisääntymiseen ja sukukypsyyteen vaikuttavat tekijät?
 2. Selitä
  • Takautuva iän määritys
  • Kidusten siivilähampaat
  • Sniezkon ympyrämalli 
  • Optimal Foraging teoria

Syventävien opintojen loppukuulustelu, ekotoksikologia

16.4.2014

Tentaattori: Jarkko Akkanen

Tenttikirja: Walker et al.: Principles of exotoxicology

 1. Valitse kemikaali/kemikaalit ja kerro sen vaikutuksista ympäristöön
 2. Prosessit, jotka vaikuttavat akmikaaleihin eliössä (jotenkin näin)
 3. Kemikaalien vaikutukset populaatioihin/eliöyhteisöihin/ekosysteemeihin

Fysiologinen ekotoksikologia

3.5.2012

Vastaa 3 kysymykseen.

 1. Vierasainemetabolian päävaiheet.
 2. Kerro petakloorifenolin (PCP) ja pyreenin (PAH) toksisista vaikutuksista harvasukamatoon. Ota huomioon altistusajan, sekä ympäristön happipitoisuuden merkitys.
 3. Biomarkkerit ja niiden hyödyntäminen ekotoksikologiassa.
 4. Vastaa seuraaviin:
  • Mitä yhteistä on oksidatiivisellä stressillä ja haitta-aineiden valotoksisuudella?
  • Mitä metallotioneiinit tekevät?

Kirjatentti, Vesiensuojelu 6op

kevät 2023

Walls: Veden varassa, Vesiensuojelun perusteet ja vesistöjen kunnostus

 1. Vesistöissä kuormitusta aiheuttavat lähteet
 2. Itämeren tulokaslajien ekologiset ja taloudelliset vaikutukset
 3. Vesistöjen kuormituksen vähentäminen valuma-alueilla

Mason: Biology of Freshwater Pollution (2002) ja Walls: Veden varassa (2004)

Mason: vastaa toiseen

 • Jätevedenpuhdistuksen periaatteet ja menetelmät
 • Rehevöitymisen torjunta

Walls: vastaa toiseen

 • Tulva suojelun vaikutukset virtavesiympäristössä
 • Kalankasvatuksen vaikutukset vesiympäristöön

14.9.2010

Mason: valitse toinen

 1. Öljyn kohtalo vedessä ja vaikutukset eliöihin.
 2. Rehevöitymisen torjunta

Walls: valitse toinen

 1. Itämeren lohen aluperä ja geneettinen rakenne
 2. Ympäristöpolitiikka ja ympäristönsuojelu. Esimerkkejä vesiympäristön suojelun ja politiikan ongelmista.

7.12.2010

Mason: vastaa toiseen

 1. Kuvaa jätevedenpuhdistusprosessia. Mistä se koostuu, mitkä ovat sen tavoitteet ja pohdi sen merkitystä vesiympäristölle.
 2. Rehevöitymisen torjunta.

Walls: vastaa toiseen

 1. Vesirakentamisen biologiset vaikutukset virtavesiympäristöissä.
 2. Kalankasvatus ja vesiympäristön hyvinvointi eli kasvatuksen biologiset vaikutukset ja yhteiskunnallinen keskustelu.

Kirjatentti: Ekotoksikologian ja hydrobiologian perusopinnot, Forbes, V.E.: Ecotoxicology in theory and practice, 1994

Forbes & Forbes 1994: Ecotoxicology in theory and practice.

15.5.2012, vastaa kolmeen

 1. Määrittele ekotoksikologia ja sen päämäärät
 2. Miten voidaan tutkia kemikaalien vaikutuksia populaatioon, eliöyhteisöön ja ekosysteemiin?
 3. Yksinkertaisilla toksisuustesteillä arvioidaan haitta-aineiden vaikutuksia ympäristöön. Mitä ongelmia näet tässä?
 4. Meni jotenkin näin: Toksikologien mielestä kemikaali on haitallsita ympäristölle, joten sen käyttö tulisi kieltää. Mitä muita näkökulmia päätöksenteossa otetaan huomioon?

18.1.2011

Vastaa kolmeen. Kymykset menivät jotensakin näin:

 1. Miten ekotoksikologia ja ympäristönsuojelu nivoutuvat toisiinsa? Miten ekotoksikologian sovelluksia voidaan käyttää ja ympäristönsuojelussa ja miten /milloin ei?
 2. Vierasaineiden ympäristökohtaloon ja biosaatavuuteen vaikuttavat tekijät sedimenteissä.
 3. Standardisoidut toksisuustestit, mitä tehdään ja missä voitaisiin parantaa?
 4. Populaatioihin ja eliöyhteisöihin mahdollisesti kohdistuneiden vaikutusten tutkiminen.

7.12.2010

Vastaa kolmeen

 1. Miten ekotoksikologia ja ympäristönsuojelu nivoutuvat toisiinsa? Miten ekotoksikologian sovelluksia voidaan käyttää ja ympäristönsuojelussa ja miten/milloin ei?
 2. Vierasaineiden ympäristökohtaloon ja biosaatavuuteen vaikuttavat tekijät sedimenteissä.
 3. Biomarkkerit, hyvät ja huonot puolet?
 4. Akuutit toksisuustestit, hyvät ja huonot puolet?

Vastaa kolmeen

 1. Mikrokosmokset testivälineinä. Hyvät ja huonot puolet.
 2. Millaisia muuttujia/mittareita käytetään populatiotason ekotoksikologisissa testeissä?
 3. ”Ring” eli laboratorioiden väliset testivertailut. Tarkoitus ja menestys Daphniatestin perusteella.
 4. Ekotoksikologian rooli ympäristöhaittojen arvioinnissa. Omia mielipiteitä soveltuvuudesta – ongelmista saa myös esittää.

Kirjatentti: Ekotoksikologian ja hydrobiologian perusopinnot, Horne & Goldman: Limnology, 5op

6.6.2013 sähköinen tentti

Horne & Goldman: Limnology

Vastaa kumpaankin esseeseen:

 1. Happipitoisuuteen vaikuttavat tekijät vesistössä? Miten happipitoisuus vaikuttaa eliöstöihin?
 2. Autoktoninen ja alloktoninen ravintoketju? Minkälaisissa olosuhteissa alloktoninen on arvokkaampi ravinnonlähde?

19.4.2011

 1. Mikä merkitys lämpötilalla on akvaattisissa ekosysteemeissä? Kerro järvien veden vuodenaikaisvaihtelusta.
 2. Luettele keskeisimmät veden virtaustavat järven sisällä. Mitkä tekijät vaikuttavat veden liikkeisiin järvessä? Miten veden virtauksia voidaan tutkia?

6.2.2007

Vastaa kolmeen (3) kysymykseen:

 1. Light in water
 2. Phosphorus in lakes
 3. Microbial loop in lake food chain
 4. Overview of wetlands: types, productivity, conservation values etc.

Kirjatentti: Vesistötoksikologia, 5op

Rand: Fundamentals of aquatic toxicology effects, environmental fate, and risk assessment, 1995

11.9.2012

Vastaa kolmeen:

 1. Mitkä tekijät vaikuttavat haitta-aineiden pitoisuuksiin vesiympäristössä?
 2. Mitkä tekijät vaikuttavat haitta-aineiden toksisuuteen vesiympäristössä?
 3. Miten luonnehtisit laboratoriokokeiden ja kenttätutkimusten hyviä ja huonoja puolia toksisuustesteissä?
 4. Mitkä asiat vaikuttavat koe-eliöiden valintaan toksisuustesteissä?

19.5.2011

Vastaa kolmeen neljästä. Esimerkkien pitää olla kirjasta jos tahtoo täydet pointsit. 15p max, min 7,5p.

Jotenkin näin, en kirjoittanut koekysymyksiä ylös koska olen ilkeä:

 1. Erilaiset mesokosmos-tyyppiset kokeet (mesokosmos, enclosure, limnokorallit), niiden kokeiden pääperiaatteet ja heikot ja vahvat puolet.
 2. Lisääntymistoksikologia. Pohdi ainakin kahta (2) erilaista lisääntymistoksikologista testiä ja JOTAIN
 3. Akuutteihin toksisuustesteihin vaikuttavat tekijät. Pohdi vedessä tapahtuvia kokeita.
 4. Sedimenttitestien perusteet ja niiden hyvät ja huonot puolet.

Kirjatentti: Limnologia, 3op

Brönmark & Hansson: The biology of lakes and ponds, 2005

Vastaa molempiin

 1. Millainen on järven ravintoverkko ja sen rakenne? Mainitse pari esimerkkitutkimusta järvien ravintoverkoista.
 2. Kerro järvien ja lampivesien eri äyriäisryhmien ekologiasta ja merkityksestä.

14.2.2012

 1. Lajinsisäinen ja lajienvälinen kilpailu kaloilla: syyt ja seuraukset.
 2. Järviekosysteemin vaihtoehtoiset tasapainotilat – anna esimerkki.

Kirjatentti: Limnologia, 2op

kevät 2023 Kirja: Lakes and Ponds

 1. Kerro järven ravintoverkosta. Kerro kahdesta ravintoverkkoon liittyvästä tutkimuksesta ja
  tutkimustuloksista.
 2. Järven ekosysteemin tasapainotila. Kerro teoriaa ja esimerkki.

Eloranta: Inland and Coastal Waters of Finland 2004

14.2.2012

 1. Vastaa lyhyesti:
  • Orgaanisen hiilen lähteet sisävesissä
  • Rehevöityneen järven kunnostusprosessi
 2. Itämeren Suomen rannikkovesien kuormitus. Kerro typen ja fosforin alueellisesta vaihtelusta.

 1. Selitä lyhyesti
  • Sisävesistöjen orgaanisen hiilen lähteet
  • Suomen vesistöjen happamoituminen
 2. Suomessa käytettävät vesiensuojelumenetelmät. Arvioi niiden tehoa.