Biokemia

Biokemian cumutentti

Lehninger Principles of Biochemistry

5.4.2014 sähköinen tentti

Vastaa kolmeen:

 1. Proteiinien sekundäärirakenteet
 2. Hemoglobiini ja hapen kuljetus
 3. Näkö-, haju- ja makuaistien signalointi
 4. Proteiinien kohdennus ja hajotus

15.3.2011

Vastaa kolmeen:

 1. Homopolysakkaridien rakenne ja merkitys
 2. Myosiinin ja aktiinin rakenne ja toiminta lihassupistumisessa
 3. Glykogeenisynteesi
 4. Telomeerit ja niiden synteesi

7.12.2010

Vastaa kolmeen:

 1. Homopolysakkaridien rakenne ja merkitys
 2. Hemoglobiinin R- ja T-tila sekä hapen sitominen
 3. Glyoksylaattikierto
 4. Telomeerit ja niiden merkitys

Biokemian menetelmät, luennot, 2op

17.4.2012 Opettaja Marjo Tuomainen

 1. Selitä
  • Isoentsyymi
  • Kromatofori
  • Alfasäteily
  • Bioluminesenssi
  • Isoelektrinen piste
 2. Geelikromatografia, mihin partikkelien erotus perustuu? Perusperiaate ja 2 käyttösovellutusta.
 3. Proteiininäyte on liian suolainen ja laimea. Käytä kahta eri kalvoerotusmenetelmää. Perusperiaatteet, mitä tulee ottaa huomioon?
 4. Haluat tietää onko proteiininäytteessä tutkimaasi proteiinia ja onko se olettamaasi suuruusluokkaa. Käytä Western Blotia. Miten erotat haluamasi proteiinin?

14.3.2012 Opettaja Marjo Tuomainen

 1. Selitä lyhyesti
  • Differentiaalisentrifugaatio
  • Dialyysi
  • ( β -)-säteily
  • Monoklonaalinen vasta-aine
  • Sisäinen standardi
 2. Affiniteettikromatografia, perusperiaate. Kolme sovellutusta. Mitä tulee ottaa huomioon ligandin valinnassa?
 3. Kaksisuuntainen geelielektroforeesi, perusperiaate. Mikä voisi olal mahdollinen käyttötarkoitus proteiineille?
 4. Luminometria, perusperiaate. Bioluminesenssin ja kemoluminesenssin erot. Kaksi biokemian sovellutusta bioluminesenssistä?

Aineopintojen loppukuuulustelu: Biokemia, Lodish: Molecular cell biology (s.1-370, 2007)

26.4.2010

Vastaa kolmeen:

 1. DNA:n replikaatio
 2. Translaatio
 3. Liikkuvat DNA-elementit
 4. Solun energianlähteet

16.3.2010

Vastaa kaikkiin kysymyksiin:

 1. Proteiinien toiminnan säätely: proteiinin hajotus (6p)
 2. Vaipallisen (enveloped) eläinviruksen lyyttinen kierto (6p)
 3. Transkription aloitus RNA-polymeraasi II:lla (6p)

15.2.2010

Vastaa kaikkiin kysymyksiin:

 1. Proteiinien laskostuminen (folding) (6p)
 2. Kloonattujen DNA-fragmenttien käyttö geenien ilmentymisen tutkimisessa (6p)
 3. RNA:n kuljetus tumasta (6p)

Syventävä tentti: Solu- ja molekyylibiologia, Lodish: Molecular cell biology, 7th

Koealue: sat III ja IV, s. 371-1150 tai vastaavat osat uusimmasta painoksesta.

Vastaa kolmeen:

 1. Soluorganellit
 2. Ionikanavat
 3. Hiilidioksidin metabolia fotosynteesissä
 4. Lihaksen toiminta
 5. Intermediaaliset säikeet
 6. Proteiinien värjäys valomikroskoopissa
 7. Aistinsolut

Aineopintojen loppukuulustelu: solubiologia ja biokemia, 5op

16.5.2014 sähköinen tentti

Tentaattori: Matti Vornanen
Neljä kysymystä, vastaa kolmeen.

 1. Mitokondrioiden energiantuotanto
 2. Solun tukiranka
 3. Proteiinien rakenne
 4. Syövän solubiologia

Tentaattori: Matti Vornanen

Tenttikirja: Jyrki Heino, Biokemian ja solubiologian perusteet

Neljä kysymystä, vastaa kolmeen.

 1. Aineiden kuljetus solukalvon läpi
 2. Soluväliaineen rakenne ja tehtävät
 3. Virukset
 4. Syövän solubiologiaa

Tentaattori: Matti Vornanen

Neljä kysymystä, vastaa kolmeen.

 1. Virusten lisääntyminen
 2. Solun rakkulaliikenne
 3. Solun kiinnittyminen ympäristöön
 4. Mitokondrion energiantuotanto

Solubiologian ja histologian cumutentti, 3op

Tenttikirja: Histology, Junqueira, L. C., Carneiro, J & Kelley, R.O. 1995 Basic histology

8.6.2010

Vastaa kolmeen seuraavista:

 1. Syövän solubiologia
 2. Solujen välinen ja solunsisäinen viestintä
 3. Kalvoproteiinit
 4. Fotosynteesi

Vastaa kolmeen seuraavista:

 1. Proteiinien rakenne ja toiminta
 2. Glykolyysi ja glukoneogeneesi
 3. Solun tukiranka
 4. Solujen tarttuminen ympäristöönsä

20.6.2005

Vastaa kolmeen kysymykseen:

 1. Proteiinien rakenne ja toiminta
 2. Virukset
 3. Syöpä
 4. Ohjelmoitu solukuolema

18.6.2004

Vastaa kolmeen kysymykseen:

 1. Lihaskudos
 2. Munuaiset – toiminta ja säätely
 3. Maksakudos
 4. Iho ja sen erikoistuneet rakenteet
 5. Hengityselimistö

Solubiologian ja biokemian perusteet

4.10.2013 Solubiologian ja biokemian perusteet tentti I

 1. Selitä lyhyesti seuraavat solubiologian/biokemian termit
  1. Kitiini
  2. Aminohapposekvenssi
  3. Glykolyysi
  4. Etanolikäyminen
 2. Selitä muutamin lausein seuraavat termit tai ilmiöt ja niihin mahdollisesti liittyvät rakenteet tai toimintamekanismit
  • Komplementaarinen pariutuminen (1p)
  • Ekseorgoniset ja endergoniset reaktiot metaboliassa (2p)
  • Aktivaatioenergia entsyymien toiminnassa (2p)
 3. Ovatko väittämät oikein vai väärin?
  • Vakuoli esiintyy vain kasvisoluissa
  • Sytoplasman pH on happamampi kuin vakuolin
  • Kasvisolut ovat pienempiä kuin eläinsolut
  • Sileä ER sisältää ribosomeja
  • Peroksisomi on vain eläinsolussa
  • Signaalimolekyylin liittyminen solukalvolla olevaan reseptoriin aiheuttaa erilaisia soluvasteita.
 4. Miten viesti välitetään reseptorista solun eri osiin?

Biokemia 2

 1. F- ja V-tyypin ATPaasit, toiminta ja miten ne liittyvät solun energia-aineenvaihduntaan (10p)
 2. Soijakastike on tuotettu fermentoimalla suolattuja soijapapuja ja vehnää mikrobien avulla 8-12kk. Kiinteän aineen poiston jälkeen kastikkeessa on paljon maitohappoja ja etanolia. Mistä nämä 2 yhdistettä ovat ilmestyneet? Jotta soijakastikkeeseen ei tulisi etikan (etikkahappo) makua, on fermentaatio tehtävä täysin hapettomissa olosuhteissa. Miksi?
 3. Selitä lyhyesti
  1. Toisiolähetti
  2. G-proteiini
  3. Reseptori-tyrosiini-kinaasi
  4. Sykliini
  5. Onkogeeni
 4. Miten rasvahappojen synteesiä ja hajotusta säädellään koordinoidusti? Kuvaa keskeiset säätelytekijät ja metaboliitit. Missä solun osissa synteesi ja hajotus tapahtuvat (10p)

13.12.2011

Kolmas tentti, Tervahauta

 1. Biologiset kalvot. Nestemosaiikkimalli? Lämmön vaikutus kalvoon? Miten fosfolipidit, flippaasi, floppaasi ja skramlaasi vaikuttavat kalvoon? Mitä hydropaattisuusindeksi kertoo kalvoproteiineista?
 2. Soijakastike valmistetaan fermentoimalla soijapapuja, jolloin siihen jää paljon maitohappoa ja etanolia. Miksi? Miksi fermentointi on tehtävä täysin hapettomissa oloissa?
 3. Kuvaile fotofosforylaatio ja oksidatiivinen fosforylaatio pääpiirteissään.
 4. Kuusi signaalinvälittäjätyyppiä esimerkkeineen.
 5. Millä aminohapolla on keskeinen rooli ammoniakin kuljettajana verenkierrossa? Aminotransferaasien merkitys? Mikä reitti tuottaa eritettävän typen? Missä solun osassa/osissa reitti toimii? Krebs’in polkupyörä? Miten se liittyy aminohappojen hajotukseen?

Kaikkiin kysymyksiin vastattiin.

Edellisissä tenteissä kuulemma olleita kysymyksiä: Vapaa-energian muutos, ATP:n tuottaminen, sitruunahappokierto, soluhengitys, ketoaineet ja jotain muuta lukiokamaa…